Při objednávce zboží na našem eshopu s osobním vyzvednutím na prodejně v Kadani je důležité vyčkat na potvrzovací email od našeho pracovníka !!! Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Internetový obchod www.zooarcha.cz provozuje

Jméno a příjmení: ARCHA Kadaň, s.r.o.
Provozovna: Jungmannova 655, 432 01 Kadaň
IČ: 07832281 (plátce DPH)
DIČ: CZ07832281
Tel: +420 725 297 939 
Bankovní spojení: ČSOB - 287354956/0300  
IBAN CZ36 0300 0000 0002 8735 4956
BIC/SWIFT CEKOCZPP

I. Úvodní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.zooarcha.cz.

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a zárukou a reklamací a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.

Tyto obchodní podmínky a záruky a reklamace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II. Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.

III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající (dodavatel) nabízí zákazníkovi zboží ve svém elektronickém obchodě provozovaného firmou Archa Kadaň, s.r.o. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, poplatek za platbu dobírkou, je-li placeno dobírkou při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. 

Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího, dobírkou nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou částku). Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 3 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.

Při platbě v hotovosti prodávající dodá zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí při dodání zboží. Zákazník je povinen před zaplacením kupní ceny zkontrolovat zboží, zda není poškozen obal a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce.

Náklady na dopravu zboží zákazníkovi i možnosti osobního odběru

Osobní odběr je bez poplatku
Rozvoz zajištěný námi je za 285.-Kč na námi uvedených trasách. (viz web stránky eshopu zooarcha).
 
Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit i po potvrzení objednávky. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo případné chybě na eshopu. Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, tato objednávka není realizována a je stornována. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 

V. Výběr a objednání zboží

Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (v kategoriích kde chce nakupovat), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko DO KOŠÍKU. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na DO KOŠÍKU, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po kliknutí na text "KOŠÍK", která je umístěna V PRAVÉM ROHU obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží kliknutím na text ZPĚT DO OBCHODU.

Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem Pokračovat v objednávce a Odeslat objednávku. Pokud je zákazník registrovaným zákazníkem, je pro něho připraven formulář Přihlášení, kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář Vaše detaily. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:
jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno, číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodu.

Je-li zákazník podnikatelem, klikne ještě na odkaz Vyplnit fakturační údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:
obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ, kontaktní osoba a adresa sídla zákazníka, číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodu.

Po vyplnění těchto údajů, vybráním způsobu platby a dopravy, vyplnění případné poznámky, klikne na tlačítko Odeslat objednávku s povinností platby. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží.

VI. Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím nebo, pokud se na tom shodnou obě strany.

Pokud kupující stornuje objednávku později bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Pokud si zboží zákazník objedná a následně si jej nevyzvedne, aniž by objednávku v řádném termínu (tzn. před jejím potvrzením stornoval), bude po zákazníkovi vyžadována úhrada nákladů na zbytečně vynaložené balné a poštovné /dopravné/.

VII. Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

VIII. Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

Při přebírání zboží od přepravce si zákazník pečlivě zkontroluje dodané zboží. V případě, že vnější obal zásilky (krabice, fólie) jeví známky poškození, poznamená toto přebírající (zákazník) do přepravního listu přepravce. Je-li poškozeno i zboží, je zapotřebí jej vyfotit tak, aby bylo v původní krabici či na paletě. Na snímku musí být vidět i příslušný přepravní štítek daného přepravce.

Zákazník neprodleně informuje naši firmu o této události. Ke kladnému vyřízení předloží zákazník tyto informace a podklady:

- jaké zboží je poškozené (druh, počet)

- číslo faktury

- záznam u přepravce

- foto poškozeného zboží v původním přepravním obalu (krabice, paleta) se štítkem dopravce

IX. Záruka za zboží

Záruka za zboží prodávané v internetovém obchodu prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků. Vady zboží není možno uplatňovat u zprostředkovatele. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a použití, následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

X. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky a toto odstoupení adresovat prodávajícímu.

Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit, nepoškozené zboží s dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel (zákazník) je povinen doručit zboží prodávajícímu na vlastní náklady. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

XI. Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XII. Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. 

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách elektronického (internetového) obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

Obrázky mají pouze informativní charakter.

V Kadani dne 5.9.2012, Aktualizace: 31.01.2024